Vedtægter

Revidering af vedtægter

Vedtaget på generalforsamling 16.marts 2017

 

 

Foreningens Vedtægter er sidst revideret i 2013, og godkendt på ordinær samt ekstraordinær general- forsamling. De reviderede vedtægter omfatter en ændring i kasserer/legatbestyres beføjelser i for hold til økonomisk drift og brug af netbank samt øvrige ændringer af formuleringer medlemskategorier, begravelseshjælp etc.

 

 ”Vedtægter” for Varde Håndværker & Industriforening 2017

§ 1

Foreningens formål er at varetage og fremme håndværkets og industriens tarv ved alle de midler, der står til foreningens rådighed. Foreningen støtter sine medlemmer gennem begravelseskasse og understøttelsesfond. Endvidere foranstalter foreningen selskabelige sammenkomster og foredrags møder m.v.

 

§ 2 Tegningsret:

Foreningen tegnes af formand & kasserer

 

§ 3 Medlemskab

Adgang til optagelse i foreningen står åbent for enhver myndig person, når vedkommende er selv- stændig ejer og/eller daglig leder af en i Varde Kommune beliggende virksomhed. Alt under forud- sætning af, at virksomheden beskæftiger sig med håndværk eller industri.

 

  Medlemskategorier:

Aktive er medlemmer, der aktivt deltager i den daglige drift af virksomheden uanset alder. Medlemskabet er et personligt medlemskab, hvor der min. kræves opgivet fødselsdato/år, og pri- vatadresse sammen med virksomhedsnavn og adresse. Såfremt medlemmet udtræder af den virksomhed, hvori han var ansat ved optagelsen, kan han, hvis det ønskes, fortsætte som B- medlem. Medlemskabet fortsættes i øvrigt for virksomheden, hvis den evt. nye daglige leder opta- ges som medlem. Ingen kan ny optages som andet endAktivt medlem.

 

   Efterløn:

Går man på efterløn, kan man optages som Efterlønsmedlem.

Disse medlemmer deltager i foreningens virke på lige fod med Aktive-medlemmer. For Efterløns medlemmer kan der på den ordinære generalforsamling aftales et lavere kontingent.

 

 

 

 

Pensionister:

Det er medlemmer som er tidligere Aktive eller Efterlønsmedlemmer som er gået på pension, eller af helbredsmæssige eller andre årsager må betragtes som pensionister, selv om de endnu ikke er fyldt 65 år. Pensionerede medlemmer betaler altid et mindre kontingent end Aktive-og efterløns medlemmer. Hvorvidt pensionister indkaldes til arrangementer som fortrinsvis er møntet på aktive medlemmer beror på bestyrelsens vurdering, men pensionister skal altid som minimum indkaldes til alle ordinære og ekstraordinæregeneralforsamlinger. Der opkræves et mindre kontingent som fastsættes af generalforsamlingen

 

Æresmedlemmer indbydes og kan deltage i alle foreningens arrangementer. Er kontingentfri og betaler ikke deltagergebyr ved Stiftelsesfesten, ej heller for ledsager.

 

Enker eller enkemænd efter afdøde Aktive, efterlønnere eller pensionister, betaler ikke kontingent og inviteres fortrinsvis til selskabelige arrangementer på lige fod med efterlønnere og pensionister. Dog ikke tilgeneralforsamlinger.

 

Såfremt at bestyrelsen vurderer, at et tidligere Aktivt medlem med sin store viden, kan yde hjælp til bestyrelsen, kan pågældende indstilles og vælges som medlem på generalforsamlingen.

 

Enhver der ønsker sig optaget som medlem af foreningen, må udfylde en optagelsesblanket, der udleveres ved henvendelse til bestyrelsen eller udfyldes på foreningens Internet hjemmeside på adressen: www.vardehvf.dk

Bestyrelsen behandler derefter optagelsesbegæringen og giver ved- kommende skriftlig meddelelse om, hvorvidt der findes noget til hinder for optagelsen eller ej.

 

Ved indtrædelse i foreningen erlægger ethvert nyt medlem kontingent for det pågældende år.

 

 

§ 4

Kontingentet opkræves årligt i april måned. Kontingentet fastsættes, efter indstilling, på den årlige generalforsamling, og har virkning i året for vedtagelsen og fremadrettet indtil det ændres af Generalforsamlingsbeslutning. Har et medlem, efter påkrav, ikke betalt sit kontingent inden d. 1. juli vil pågældende medlem blive slettet af foreningen. Et på denne måde slettet medlem, kan kun optages på ny som nyt medlem efter, at det har betalt sine restancer. Når et medlem udtræder af foreningen, har det intet krav på nogen form for værdier der beror i foreningen. Udmeldelse skal meddeles skriftligt til kassereren og med et ½ års varsel. Indbetalt kontingent refunderes ikke. Såfremt nogen ved bortflytning eller udmeldelse står i restance for kontingenter m.v. drager kassereren så vidt muligt omsorg for beløbets inddrivelse. I virksomheder med flere Aktive medlemmer, betales der kontingent for hvert medlem.,

 

 

 

§ 5

Foreningen afholder ordinær generalforsamling i januar kvartal. Formanden åbner general- forsamlingen, hvorefter der foretages valg af ordstyrer. Såvel ordinære som ekstraordinære gene- ralforsamlinger indvarsles af bestyrelsen ved fremsendelse af dagsorden mindst 8 dage før den planlagte generalforsamling. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes så ofte, bestyrelsen fin- der det nødvendigt, eller når mindst 25 medlemmer skriftligt forlanger det.

 

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen. Ved møderne kan ingen udøve stemmeret uden personlig nærværelse.

 

 

§ 6

 

Bestyrelsen består af 5 eller op til 7 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges af generalforsamling

 

Valg til bestyrelsen sker for 3 år af gangen. Suppleanter vælges for 2 år., Bestyrelsen kan vedtage, at suppleanter deltager i bestyrelsesmøder. Afgang og nyvalg sker i den tidligere fastsatte orden i henholdt til vedtægterne. De fratrædende kan vælges på ny, hvis de er villige til at modtage genvalg.

 

Efter forløbet af 6 år fra fratrædelse, såvel som ved første valg, er et ethvert medlem pligtig til at modtage valg, for så vidt medlemmet ikke er fyldt 60 år, med mindre han for bestyrelsen, eventuelt for generalforsamlingen, angiver så vægtige grunde, at der findes gyldig anledning til at fritage medlemmet for valget.

 

Medlemmet kan i valgperioden, ikke nedlægge sin funktion, medmindre en generalforsamling fin- der de af medlemmet fremførte grunde antagelige.

 

Såfremt et bestyrelsesmedlems bo kommer under konkursbehandling, må medlemmet udtræde af bestyrelsen, og nyvalg foretages ved første ordinære generalforsamling.

 

For at være valgt til bestyrelsen kræves mindst halvdelen af de afgivne gyldige stemmer. Såvel valgene som forefaldende udfyldningsvalg til bestyrelsen foregår samlede. Opstilles der ved et valg flere kandidater, end der skal være bestyrelsesmedlemmer, foretages skriftlig afstemning. Alle an- dre valg afgøres ved simpelt stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lod- trækning. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær, og kan sup- plere sig med foreningsmedlemmer til de nødvendige udvalg. Næstformanden besørger i forman- dens forfald alle denne påhvilende forretninger. Kassereren opkræver foreningens indtægter efter bestyrelsens ordre og fører nøjagtige regnskaber. Formanden har til enhver tid ret til at efterse kassererens bøger og kassebeholdning. Kassereren aflægger ved hvert års udgang regnskab så betids, at det kan overgives til de 2 revisorer, der da drager omsorg for, at det i revideret stand kan fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen. Revisorerne og en suppleant vælges ligele- des på den ordinære generalforsamling. De fungerer i 2 år og afgår skiftevis i den orden, som er anvist i forhandlingsprotokollen. De kan genvælges.

 

Kasserer i foreningen bemyndiges til at varetage foreningens økonomiske drift, via netbank

 

Formanden har i lighed med kasserer, adgang og fuldmagt til Foreningens driftskonto i pengeinstitut og kan assistere kasser med foreningsdriften.

 

Formand for Varelotteriet har adgang og fuldmagt til at styre Varelotteriets konto i pengeinstitut og sørger for at aflægge regnskab herfor på Foreningens årlige generalforsamling. Regnskabet skal ifølge regler fra Varelotteriet revideres af Registreret eller statsautoriseret revisor hvilket Formanden foranledig

 

§ 7

Bestyrelsen skal sikre at vedtægterne for foreningen til stadighed er tidssvarende og sørge for at indstille eventuelle ændringer til vedtagelse på de årlige generalforsamlinger. Forslag til ved- tægtsændringer fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalfor- samlingens afholdelse. Vedtagelse af de af bestyrelsen eller medlemmerne forslåede ændringer træffes af generalforsamlingen med simpelt flertal.

 

 

§ 8

 

På det konstituerende bestyrelsesmøde efter hvert års generalforsamling, tager bestyrelsen beslutning om, hvorledes foreningens stiftelsesdag skal fejres. På bestyrelsesmødet besluttes det hvor stort et tilskud der kan ydes fra foreningens kasse, og her kan der ansøges om tilskud fra foreningens legatafdeling eller Varelotteriet til støtte for dagens festligholdelse. Foreningens stiftelses-dag er den 1. december men fejres typisk første fredag i november hvert år.

 

 

§ 9

Det påhviler såvel bestyrelsen som medlemmerne i foreningens interesse at drage omsorg for til-

slutning til foreningen, særlig ved nye virksomheder inden for håndværk og industri, som tilflytter kommunen.

Ethvert nyt medlem modtager et eksemplar af foreningens love.

 

 

§ 10

I tilfælde af foreningens opløsning må dens midler og ejendele ingensinde anvendes i noget andet øjemed end til håndværkerstandens bedste og kan aldrig blive genstand for deling.

Bestemmelser desangående tages på en generalforsamling.

 

 

 

 

 

 

§ 11

 

Således vedtaget den 16. marts 2017 på generalforsamlingen

 

Gustav Petersen, Flemming Schantz, Jan Lundkvist, Poul Ries, Palle Kuntz, Claus Jørgensen, Anders Linde
==============================oOo===========================

 

 

 

Vedtægter for Legat der administreres af Varde Håndværker & Industri-forening.

1.  

 

Anvendelse af legatmidler beror på særskilt konto i pengeinstitut. Legatets midler kan anvendes til støtte for uddannelsen af unge håndværkere i Varde Kommune i faglig og almen dannende henseende. Give støtte til afholdelse af kulturelle arrangementer af enhver art og uddele et årligt legat til tidligere Aktive medlemmer som nu er pensionister. Det årlige legat til tidligere medlemmer kan tildeles af legatbestyrelsen uden ansøgning. Der kan også bevilliges støtte til bevarelse og renovering af Stiftelsens ejendomme i Nørregade, samt til Minimurerenes aktiviteter Varde.

 

 

 

2. 

Legatet administreres af Varde Håndværkerforenings bestyrelse der har nedsat et legatudvalg bestående af 2 personer, Legatbestyrer og 1 medlem til behandling af indkomne ansøgninger.

 

 

Legatbestyrelsen opfordrer på foreningens hjemmeside på www.vardehvf.dk, ansøgere til at søge om tilskud fra legatet, i henhold til vedtægterne.

 

3.  

 

Enhver udbetaling af fonds og legatmidler samt hensættelser, skal bevilliges af 2 bestyrelses- medlemmer ilegatudvalget.

 

Legatbestyrer der også virker som kasserer i legatet, bemyndiges og har fuldmagt til at varetage den økonomiske drift, via netbank

 

Legatbestyrer er ansvarlig for regnskabet. Revision sker af Varde Håndværker & Industriforenings generalforsamlingsvalgte revisorer i god tid inden den årlige generalforsamling

 

4.  

Foreningens 2 revisorer reviderer og underskriver hvert år både forening, samt

Legat regnskaber.

 

Således vedtaget den 16. marts 2017

 

Gustav Petersen, Flemming Schantz, Jan Lundkvist, Poul Ries Palle Kuntz, Claus Jørgensen, Anders Linde

 

================================oOo=========================

Fortegnelse over legater der er nedlagt og i henhold til tilladelse fra Civilstyrelsen er samlet i et stort legat der administreres af Varde Håndværker & Industriforening.

Murermester H.F. Hansen og hustrus legat.

Murermester H.F. Hansen og hustrus suppleringslegat. Elise Bruhns legat.

Blikkenslagermester I.Z. Thomsens legat. Buntmager A.S. Nielsens Legat.

N.O.M. Nielsens boghandels jubilæumslegat. Købmand P.C. Søndergård og hustrus legat.

Vognfabrikant J.S. Thorup Christensen og hustrus legat. Urmager og optiker Poul Burgård Jensen og hustrus legat. Bagermester E.P. Nielsen og hustrus legat.

Elisabeth J.K. Staus Legat.

Agent Poul Debel og hustrus legat. Slagtermester J. Bune og hustrus legat. Blikkenslagermester Ørum og hustrus legat. Tømrermester J. Thomsen og hustrus legat. Håndværkernes Bolig og Hjælpefond.

Bogtrykker Brendstrups opmuntringslegat. Smedemester C.C. Hansen og hustrus legat. Varde Håndværkerforenings uddannelsesfond. Anne og Henrik Nordhjems jubilæumslegat.

Varde Byråds jubilæumslegat. Håndværkersvendenes rejselegat. Teknisk Skoles legat.

Sadelmager Frits Pedersens legat. Generalkonsul Pontoppidans legat

Del siden